top

Projekty EFS

baneryefs

Dofinansowanie szkoleń językowych

Korzystamy z możliwości jakie daje dofinansowanie z funduszy unijnych.

Polityka spójności na lata 2007-2013 ma na celu zwiększenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia we wszystkich regionach i miastach Unii Europejskiej. Realizowana jest przede wszystkim dzięki dwóm funduszom strukturalnym, tj.: Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS) oraz Funduszowi Spójności (FS).

Europejski Fundusz Społeczny najczęściej kojarzy się z możliwością finansowania szkoleń, warsztatów, wspieraniem zatrudnienia itp. W istocie EFS został stworzony po to, aby poprawić jakość i dostępność miejsc pracy i możliwości zatrudnienia w Unii Europejskiej. EFS zajmuje się następującymi dziedzinami:

 • promocją aktywnej polityki rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobiegania bezrobociu,
 • przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego,
 • kształceniem ustawicznym,
 • doskonaleniem kadr gospodarki,
 • rozwojem przedsiębiorczości,
 • zwiększeniem dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy.

Szczegółowe informacje na temat działań finansowanych z EFS można zdobyć na stronach: www.efs.gov.pl, www.efs.wup.poznan.pl, www.mrr.gov.pl

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa i instytucje oraz osoby indywidualne!!!

Projekty zrealizowane:

SJO Akcent skończyła w lutym 2008 realizację ponad 2-letniego projektu ” Dobry Akcent w firmach Wielkopolski- szkolenia językowe dla przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach SPORZL działania 2.3a.

W lipcu 2009 został zakończony projekt „Wzrost kompetencji kadry w regionie dzięki profesjonalnym szkoleniom językowym”, realizawanego w ramach PO KL Poddzialanie 8.1.1

Projekt: „Dobry Akcent w firmach Wielkopolski szkolenia językowe dla przedsiębiorstw”. Realizowany w ramach działania 2.3a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Szkoła Języków Obcych Akcent w okresie 03.04.2006-29.02.2008 wdrażała projekt „Dobry Akcent w firmach Wielkopolski – szkolenia językowe dla przedsiębiorstw”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa. Projekt był realizowany z Programu Operacyjnego SPO RZL 2004-2006, Działania 2,3, Schemat a. W ramach realizacji projektu przeszkolono 230 pracowników w 8 firmach z regiony Wielkopolski z zakresu znajomości języków obcych. Szkolenia przeprowadzono w ogólnym wymiarze 11243 godzin zajęć, opartych na 44 programach szkolenia, indywidualnie przygotowanych dla każdego kursu. 94% uczestników szkoleń oceniło przygotowanie merytoryczne i organizację kursów bardzo dobrze i dobrze.

Uczestnicy nabyli nowe kwalifikacje w zakresie znajomości języków obcych niezbędnych w pracy i życiu codziennym.

Projekt: „Wzrost kompetencji kadry w regionie dzięki profesjonalnym szkoleniom językowym”. Realizowany w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szkoła Języków Obcych Akcent w okresie 01.07.2008-31.07.2009 wdrażała projekt „Wzrost kompetencji kadry w regionie dzięki profesjonalnym szkoleniom językowym”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa. Projekt był realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 8.1.1 W ramach realizacji projektu przeszkolono 235 osób pracujących, które z własnej inicjatywy pragnęły podnieść swoje kompetencje językowe. Szkolenia przeprowadzono w ogólnym wymiarze 5600 godzin zajęć, opartych na 40 programach szkolenia, indywidualnie przygotowanych dla każdego kursu. 96% uczestników szkoleń oceniło przygotowanie merytoryczne i organizację kursów bardzo dobrze i dobrze.Udział w projekcie zakończyło 97% uczestników.

Uczestnicy nabyli nowe kwalifikacje w zakresie znajomości języków obcych niezbędnych w pracy i życiu codziennym.

W październiku 2009r. SJO AKCENT zbadała długofalowe rezultaty realizacji projektu. Badanie miało formę ankiety sprawdzającej efekty szkolenia osiągnięte na polu zawodowym.

Wypełnione ankiety odesłało do biura szkoły 28% uczestników projektu. Wyniki przeprowadzonego badania przedstawiają się następująco:

 • 96% ankietowanych dzięki udziałowi w projekcie podniosło swoje kompetencje językowe;
 • wzrost kompetencji językowych przyczynił się do zwiększenia miesięcznego wynagrodzenia 10% uczestników;
 • 86% ankietowanych uważa, że udział w szkoleniu wpłynął na wzrost pewności siebie w sytuacjach zawodowych;
 • udział w szkoleniu wpłynął na skrócenie czasu pracy związanej z wykorzystaniem języków obcych 61% uczestników szkolenia;
 • udział w szkoleniu przyczynił się do wzięcia udziału w wydarzeniach międzynarodowych, podczas których wymagana była znajomość języków obcych 38% uczestników projektu;
 • 7% ankietowanych w skutek udziału w projekcie zyskało awans zawodowy;